زندگی پرشکوه موفقیتی‌ها

زندگی پرشکوه موفقیتی‌ها

آبراهام هیکس
زندگی پرشکوه موفقیتی‌ها

زندگی موفق
بهترین کاری که می‌توانید برای کسانی که دوستشان دارید انجام دهید، این است که شاد باشید! و بدترین کاری که می‌توانید برای عزیزانتان انجام دهید این است که غمگین باشید و از آنها بخواهید که شادتان کنند. هیچ کس هیچ کاری نمی‌تواند برای شاد کردن شما انجام دهد. این خودتان هستید که باید دست به کار شوید .
هر کدام از تجربیات زندگ یتان به وسیله قانون جذب و در نتیجه افکار و داستانی به شما رسیده که در مورد زندگی خود تعریف میکنید. پول و دارایی‌های اقتصادیتان؛ سلامتی، انعطا ف پذیری، اندازه و حالت بدنتان؛ محیط کاریتان؛ نحوه رفتار دیگران با شما و میزان رضایتتان از کار؛ همه و همه به داستانی مربوط خواهند بود که برای زندگی خود تعریف میکنید.
هیچ چیزی نیست که شخصی بخواهد و برای خواستنش دلیل دیگری جز به دست آوردن احساس بهتر و خوشایندتر داشته باشد وقتی که « چه میشد اگر؟ » را بازی میکنید، به دنبال چیزهایی باشید که احساس بهتری به شما بدهند. زمانی که خود را متعهد به پیدا کردن نشانه‌هایی از سلامتی، موفقیت، رفاه و شادی میکنید،
در واقع دارید ارتعاشات سلامتی، موفقیت، رفاه و شادی را به سوی خود می‌فرستید و در نتیجه، احساساتی خوشایند زندگیتان را محصور خواهند کرد.
کائنات متوجه نمیشود که آیا ارتعاشاتی که ارسال میکنید، در نتیجه تجربه چیزی هستند، یا مشاهده یا تفکر در مورد آن چیز، در هر حالتی کائنات آن را به عنوان نقطه جذب شما قبول میکند و آن را به زندگی تان گره می‌زند. زمانی که بخواهید به شما داده میشود. همیشه همین طور است. هیچ استثنایی در کار نیست. شما موجودات محبوب و مورد لطف قرار گرفته‌ای هستید که شایستگی چیزهای خوب را دارید. اما قبل از این که چیزهای خوبی را به دست بیاورید، باید خوداتان را قانع کنید. اگر احساس م یکنید که از لحاظ زمانی یا مالی کمبود دارید، بهترین تلاشی که م یتوانید انجام دهید این است که بر روی افکاری خوشایند متمرکز شوید و کارهای خوشحال کننده بیشتری انجام دهید. زمان مسئال های ادراکی است، و اگر چه زمان برای همه مردم به شکل یکسانی میگذرد، اما این هماهنگی شماست که بر درکتان و بر نتایجی که میگیرید، تاثیرگذار میشود.
چیزی پیدا کنید که احساس خوبی نسبت به آن داشته باشید و از سر راه آن کنار بروید تا تک تک سلولهای بدنتان آنچه را که از تمام وجود میخواهند دریافت کنند. این راه و رسم خوشبختی است.
همانطور که می‌بینید، تفاوت زیادی بین تلاش و نتیجه ای که به دست می آورند، وجود دارد. از این مسئله این طور می‌توان نتیجه‌گیری کرد که به غیر از «عمل »، عوامل بیشتری در این معادله تاثیر گذارند.
هر باری که چیزی میخواهید و به آن نمی رسید، یکی دو دلیل وجود دارد: با ارتعاشات و باورهایی که نسبت به آن موضوع دارید، با خواسته‌تان هماهنگی ندارد و یا شما و خواسته‌‌تان کاملا هماهنگ هستید، اما آنچه را فکر میکنید می‌خواهید با شما هماهنگ نیست، و به همین خاطر کائنات آن را به شما نمی دهد.
مادامی که نسبت به چیزی احساس ناخوشایندی داشته باشید، خود را در حالت ارتعاشای قرار می دهید که هر چه احضار کرده اید، و تمامی چیزهایی که از کائنات خواسته اید، نمیتوانند خودشان را به شما برسانند.
احساسات خود را تغییر دهید و ببینید چه اتفاقی می‌افتد. اگر بتوانید نگرانی را از خود دور کنید، عواملی را که باعث نگرانی‌تان میشود نیز از خود دور خواهید کرد. به همین سادگی نباید به چیزهایی که نمی‌خواهید فکر کنید؛ احتمالا نمی دانید که با این کار چه تاثیر مخربی بر تجربه زندگیتان خواهید گذاشت.
اگر می خواهید به ارزشمندترین فرد در زندگی دیگران تبدیل شوید، آنها را به شکلی که هستند بپذیرید. تنها یک دلیل وجود دارد که خیلی دیر به خواسته هایتان می‌رسید: شما بیشتر از آنکه به حضور آن چیز و به دست آوردنش فکر کنید، به نبودنش فکر می‌کنید .