بازاریابی هم مثل طبیعت، قوانینی دارد

بازاریابی هم مثل طبیعت، قوانینی دارد


«وقتی که قبول میکنید بازاریابی قوانینی دارد، دیدن آن قوانین آسان میشود. درواقع آنها بسیار بدیهی هستند. » میلیاردها دلار پولی را در نظر بگیرید که صرف برنامه‌های تبلیغاتی بی‌نتیجه شده است. این تصور وجود دارد که راه حل تمام مشکلات بازاریابی، پول است. ال ریس و جک تراوت میگویند پولی که در طول تاریخ برای بازاریابی هدر رفته، از پولی که برای تمام فعالیت‌های انسانی دیگر هدر رفته، بیشتر است (البته به جز فعالیتهای دولت‌ها).

نویسنده‌های این کتاب معتقدند همان طور که طبیعت قوانینی دارد، در بازاریابی هم قوانینی هست. آنها بعد از مطالعه اصول و قوانین و مشکلات بازاریابی، چکیده یافته هایشان را به صورت قوانین پایه موفقیت و شکست در این حوزه ارائه کردند. آنها این قوانین را «22 قانون شکست ناپذیر بازاریابی» نامیدند. در ادامه آنها را مرور و دو مورد را دقیقتر بررسی میکنیم. اگر این قوانین را نادیده بگیرید، خودتان مسئول عواقبش خواهید بود. از پولی که برای تمام فعالی تهای انسانی دیگر هدر رفته، بیشتر است البته به جز فعالیت‌های دولتها. نویسنده‌های این کتاب معتقدند همان طور که طبیعت قوانینی دارد، در بازاریابی هم قوانینی هست. آنها بعد از مطالعه اصول و قوانین و مشکلات بازاریابی، چکیده یافته‌هایشان را به صورت قوانین پایه موفقیت و شکست در این حوزه ارائه کردند. آنها این قوانین را « 22قانون شکست ناپذیر بازاریابی» نامیدند. در ادامه آنها را مرور و دو مورد را دقیقتر بررسی میکنیم. اگر این قوانین را نادیده بگیرید، خودتان مسئول عواقبش خواهید بود.
قوانین پایه ای
«در طبیعت قوانینی حاکم است، پس چرا نباید بازاریابی هم قوانین واصولی داشته باشد؟ » (از کتاب 22قانون شکست ناپذیر بازاریابی)
این قوانین 22 گانه کدام اند؟
-1 پیشگامی؛ بهتر است اولین باشیم تا اینکه صرفا بهتر از دیگران باشیم.
-2 دسته بندی؛ اگر نم یتوانید در یک دسته اولین باشید، دسته جدیدی خلق کنید.
-3 ذهن؛ بهتر است در ذهن مردم اول باشید تا در بازار.
-4 دیدگاه؛ مردم به محصول شما اهمیت نمی دهند، بلکه برای آنها تاثیر این محصول درزندگی خودشان مهم است.
-5 تمرکز؛ در ذهن مخاطب خود مالک یک کلمه باشید.
-6 منحصربه فرد بودن؛ شرکتها نمی‌توانند مالک یک کلمه مشترک در ذهن مشتری باشند.
-7 نردبان؛ استراتژی شما به این بستگی دارد که روی کدام پله نردبان ایستاده اید.
-8 دوگانگی؛ هر بازاری در نهایت به مسابقه ای بین دو جناح تبدیل میشود.
-9 متضاد؛ اگر به دنبال جایگاه دوم هستید، استراتژی شما به وسیله نفر اول تعیین خواهد شد. سعی نکنید بهتر باشید، سعی کنید متفاوت باشید.
-10 تقسیم بندی؛ طی زمان، هر دستهای به دو یا چند دسته دیگر تقسیم می‌شود.
-11 چشم انداز؛ بازاریابی در طولانی مدت جواب می دهد.
-12 مسیر پیشرفت؛ وقتی سعی میکنید تمام نیازهای همه افراد را برطرف کنید، سرانجام به دردسرخواهید افتاد.
-13 فداکاری؛ برای به دست آوردن هر چیزی باید چیز دیگری را از دست بدهید.
-14 ویژگی‌ها؛ برای هر ویژگی، یک ویژگی متضاد و موثر وجود دارد.
-15 صداقت؛ وقتی نکته منفی‌ای را در کارتان می پذیرید، مخاطب به شما یک امتیاز مثبت می دهد.
-16 تک فعالیت؛ در هر موقعیت تنها یک حرکت است که نتیجه مورد انتظار را به بار می آورد.
-17 غیرقابل پیش‌بینی بودن؛ نمی توانید آینده را پیش‌بینی کنید.
-18 موفقیت؛ موفقیت می‌تواند منجر به غرور شود که به شکست منتهی می‌شود.
-19 شکست؛ باید انتظار شکست را داشته باشید و آن را بپذیرید.
-20 هیجان و اغراق؛ معمولا واقعیت متضاد آن چیزی است که در رسانه ها نشان داده میشود.
-21 سرعت‌گیری؛ برنامه‌های موفق بر اساس موج‌های گذرا شکل نمی‌گیرند؛ بلکه ریشه در جریان‌های بلند مدت دارند.
-22 منابع؛ بدون بودجه کافی، هیچ ایده ای پا نمیگیرد.